Kedy prebiehajú zápisy detí do základnej  školy? Čo je potrebné predložiť ? Ktorá škola musí Vaše dieťa prijať? Môžete si vybrať aj inú školu? Je možné podať prihlášky do viacerých základných škôl?

Pre každého rodiča aj dieťa je zápis do školy veľkou udalosťou…

Kedy prebiehajú zápisy do školy?

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Konkrétne MIESTO a ČAS určuje zriaďovateľ školy (ak zriaďovateľom obec tak má osobitné všeobecne záväzné nariadenie).

Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu a ďalšie informácie o zápise, obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom.

#TIP: Prečítajte si o príspevku pre prváčika, ktorý môžete získať na začiatku školského roka

Ktoré údaje  a doklady sú potrebné k zápisu?

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje, a to
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko,  trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa a
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca školy.

Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky – inak sa môže jednať o priestupok

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ktorá škola musí prijať dieťa a ktorá nie?

Spádová škola je škola v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Riaditeľ spádovej školy je povinný PREDNOSTNE prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Zákonný zástupca pre svoje dieťa môže vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme. Je to na jeho zvážení.

Je možné podať prihlášky do viacerých základných škôl?

Áno, žiaden právny predpis nezakazuje, aby rodič podal prihlášku do viacerých škôl. Rodičia obvykle idú s dieťaťom na zápis do spádovej školy, kde má dieťa takpovediac isté miesto. Súčasne idú na zápis aj do inej vybranej školy. V prípade, ak je napokon dieťa prijaté do dvoch alebo viacerých škôl, je vhodné, aby rodičia oznámili, kde napokon dieťa bude chodiť.

#TIP: Prečítajte si aj článok o tom, ako sa vybavuje odklad školskej dochádzky. a ako sa postupuje, ak sa dodatočne zistí, že dieťa nie je na školu pripravené (v škole má bohužiaľ problémy)