V tomto článku sa dozviete, kedy priebehajú zápisy detí do základnej  školy, čo je potrebné predložiť, ktorá škola musí Vaše dieťa prijať, či si môžete vybrať i inú školu a veľa ďalšieho.

Kedy prebiehajú zápisy do školy?

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku.

Konkrétne MIESTO a ČAS určuje zriaďovateľ školy (ak zriaďovateľom obec tak má osobitné všeobecne záväzné nariadenie).

Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu a ďalšie informácie o zápise, obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom.

Ktoré údaje  a doklady sú potrebné k zápisu?

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje, a to
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Pri zápise je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť

  • platný občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý potvrdzuje, že je zákonným zástupcom dieťaťa,
  • rodný list dieťaťa a
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

Podrobnejšie informácie poskytne riaditeľ školy, resp. ním poverený zástupca školy.

Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky – inak sa môže jednať o priestupok

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti
dieťaťa k povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 37 (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ktorá škola musí prijať dieťa a ktorá nie?

Spádová škola je škola v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy.

Zákonný zástupca pre svoje dieťa môže vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 Ak sa chcete poradiť, prípadne máte otázky, využite možnosť konzultácie so mnou. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať na otázky v komentároch. Ďakujem za pochopenie.