V tomto článku sa dozviete, kedy prebiehajú testy školskej zrelosti, či ste povinní rešpektovať závery psychológa, za akých podmienok je možné požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky atď.  

Testy školskej zrelosti
Pripravenosť dieťaťa do školy je možné otestovať v rôznych pedagogicko – psychologických poradniach alebo centrách. Asi najznámejšie je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Vykonávajú sa približne v mesiaci marec – apríl.

Ak Vám ako rodičom odborník navrhne odklad povinnej školskej dochádzky, nie ste povinnní dieťa nezapísať do školy. Je to na Vašom uvážení.

Kedy a ako požiadať o odklad plnenia školskej dochádzky?

Ak chcete odložiť povinnú školskú dochádzku dieťaťa, pretože ani po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môžete požiadať riaditeľa školy

  • o odklad alebo
  • o zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy.

Žiadosť o odklad má byť písomná a je potrebné k nej priložiť

  • odporučenie pediatra
  • odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, tak riaditeľ školy nrozhodne o odklade o jeden školský rok. Môže taktiež rozhodnúť, že dieťa bude zaradené do nultého ročníka.

Tip: Upozorním, že i materská škola,ktorú Vaše dieťa navštevuje môže navrhnúť riaditeľovi školy, aby rozhodol o odklade alebo o zaradení do nultého ročníka. Je však potrebné, aby mala odporučenie zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súčasne informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Otázka: Čo ak sa po nástupe do školy zistí, že dieťa v škole neprosperuje a malo by sa predsalen vrátiť do škôlky?

Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy za podmienok  rozhodnúť o

  • dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo
  • o jeho zaradení do nultého ročníka.
  • Je však potrebné predchádzajúce odporučenie zariadenia  výchovného poradenstva a prevencie a súčasne informovaný súhlas zákonného zástupcu.

Zákonný zástupca dieťa má právo následne rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Otázka: Môže byť do prvého ročníka základnej školy zapísané i dieťa, ktoré ešte nemalo šesť rokov?

Výnimočne áno. Je však potrebné,aby o to požiadal zákonný zástupca dieťaťa. K žiadosti musí priložiť

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a
  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 Ak sa chcete poradiť, prípadne máte otázky, využite možnosť konzultácie so mnou. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať na otázky v komentároch. Ďakujem za pochopenie.