Na čo má nárok tehotná zamestnankyňa – pracovné voľno kvôli návšteve lekárov, preradenie na inú prácu ako i to ako je to s nočnou prácou a pracovnou pohotovosťou, ak ste tehotná.

Pracovné voľno kvôli návštevám lekára

S tehotenstvom je spojených množstvo návštev u lekára. Ako zamestnankyňa máte nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s tehotenstvom, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času.

#TIP:  Nezabudnite, že pravidelné poradne u gynekológa od 4. mesiaca tehotenstva sú jednou z podmienok pre priznanie príspevku pri narodení dieťaťa (cca 830 EUR).

Preradenie na inú prácu a vyrovnávacia dávka

Ak tehotná žena vykonáva prácu, ktorou sa nesmú tieto ženy zamestnávať alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo alebo materské poslanie, je zamestnávateľ povinný preradiť ju na inú prácu. Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám sa nachádza v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z.z.

Ak je potrebné tehotnú ženu preradiť v rámci pracovnej zmluvy, možno ju preradiť i na prácu iného druhu, avšak tehotná žena s tým musí súhlasiť.

Ak ste tehotná a domnievate sa, že Vaša práca ohrozuje Vaše tehotenstvo, prípadne máte i lekársky posudok, oslovte písomne v tejto veci Vášho zamestnávateľa. Zamestnávateľ je povinný následne vykonať dočasnú úpravu Vašich pracovných podmienok.

Ak  to nie je možné, zamestnávateľ Vás musí preradiť dočasne na inú prácu, ktorá je pre Vás, t.j. tehotnú ženu vhodná a pri ktorej môžete dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci pracovnej zmluvy. V prípade, že to nie je možné,  zamestnávateľ môže tehotnú ženu preradiť i na prácu iného druhu než bola dohodnutá v pracovnej zmluve. Avšak iba po dohode s tehotnou ženou

Zamestnávateľ je povinný s tehotnou ženou vopred prerokovať jej preradenie na inú prácu a súčasne i dobu, počas ktorej má preradenie trvať. Ak sa preradím na inú prácu mení pracovná zmluva zamestnankyne, tak musí zamestnávateľ tehotnej žene vydať písomné potvrdenie o dôvode preradenia na inú prácu a o trvaní preradenia.

Vyrovnávacia dávka

je dávka nemocenského poistenia. Je určená pre  tehotnú zamestnankyňu,

  • ktorá bola preradená, pretože práca, ktorú predtým vykonávala, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo
  • a pri práci, na ktorú je preradená, dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri práci, ktorú vykonávala pred preradením.

Ako požiadať o vyrovnáciu dávku a v akej výške sa vypláca?

Tlačivo žiadosti nie je voľne k dispozícii, lekár zdravotníckeho zariadenia  pri zistení potreby preradenia na inú prácu tlačivo vypíše, zamestnankyňa ho následne predloží zamestnávateľovi, ktorý ho doplní a následne ho tehotná žena predloží pobočke Sociálnej poisťovne.

Vyrovnávacia dávka sa určuje z mesačného vymeriavacieho základu. Vypláca sa vo výške  55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom a a vymeriavacím základom, z ktorého zamestnankyňa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu.

Nočná práca

Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Zamestnanec pracujúci v noci je  zamestnanec, ktorý

a) vykonáva práce, ktoré vyžadujú, aby sa pravidelne vykonávali v noci v rozsahu najmenej troch hodín po sebe nasledujúcich, alebo
b) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín za rok.

Ako tehotná zamestnankyňa, môžete požiadať zamestnávateľa o posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci (náklady hradí on), je povinný takéto posúdenie zabezpečiť.

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preradiť tehotnú zamestnankyňu na dennú prácu, ak ho o to požiadate.  Ak zamestnávateľ nedokáže zamestnankyňu presunúť v rámci pracovnej zmluvy, t.j. aby sa nemenili podmienky vo jej pracovnej zmluve, tak jej navrhne iný druh práce než aký má dohodnutý v pracovnej zmluve. S tým však musí súhlasiť. V prípade, ak s iným druhom práce nesúhlasí alebo ju zamestnávateľ nevie preradiť na dennú prácu, má nárok na náhradné voľno s náhradou mzdy.

Pracovná pohotovosť

O pracovnú pohotovosť ide vtedy, ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.

Tehotnej žene nemôže byť nariadená pracovná pohotovosť. Pracovná pohotovosť je v tomto prípade podmienená jej súhlasom. Takže ak ste tehotná a zamestnávateľ Vám chce nariadiť pracovnú pohotovosť, môžete odmietnuť.

Napísala som pre rodičov EBOOK, zdarma si ho môžete stiahnuť na tomto linku


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV