Pojem jasličkový zákon a hádky, ktoré okolo neho sú, už zachytil snáď každý. Už približne rok, ale i viac, prebiehajú veľmi silné diskusie okolo niekoľkých bodov NOVELY tohto zákona. Niektoré zmeny na základe tohto zákona už nastali, veľmi podstatné však eštelen prichádzajú k 1.júlu 2018. A spôsobia koniec mnohých súkromných zariadení (jasličiek) k tomuto dátumu. Keďže som nedávno zachytila v televízii i na sociálnych sietiach aktuálnosť tejto témy, chcem vám v stručnosti sprostredkovať O ČO VLASTNE IDE a prečo by ste si mali PREVERIŤ, či súkromné zariadenie, ktoré Vaše dieťa navštevuje, pokračuje i po júli.

Doteraz súkromné zariadenia pre deti (škôlky, jasle, detské centra, názvy boli naozaj všeliljake) mali na výber dve možnosti. Buď sa zaradili do siete škôl a škôlských zariadení patriace pod MŠ SR alebo fungovali iba na základe voľnej živnosti.

Novela jasličkového zákona priniesla veľa zmien:

Povinná registrácia

K 1. júlu 2018 sú zariadenia poskytujúce starostlivosť pre deti do troch rokov veku (škôlky, jasličky, detské centrá) povinné sa registrovať na príslušnom VÚC. Týka sa to zariadení, ktoré majú viac ako 25 percent detí mladších ako tri roky.

Doteraz zvládlo registráciu podľa ministra RIchtera zvládlo LEN 78 zariadení. Ich zoznam je na tomto linku.  (nepýtajte sa ma, prečo je ich v zozname uverejnených reálne iba vyše 30). Niektorí uvádzali, že im celá administratíva trvala i takmer rok.

Mnohé súkromné zariadenia radšej k júlu končia, niektoré končia už i teraz. Radšej prechádzajú iba na formu opatrovateľskej služby, ako živnosť, pričom sa budú starať o oveľa menší počet detičiek. Prípade končia s poskytovaním starostlivosti o deti mladšie ako tri roky.

Kto môže dať dieťa do tohto typu zariadenia? IBA

  • rodič, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole,
  • rodič, ak sa pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo
  • ak rodič vykonáva zárobkovú činnosť (zamestnanec, podnikateľ….)

Ďalšou výnimkou je i prípad, kedy  sa rodič nemôže zazbezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sam alebo s pomocou rodiny (napríklad pre chorobu,úraz, pôrod matky, v zákone je uevdených viacero dôvodov) a napríklad ak voľné miesto nemožno obsadiť deťmi týchto rodičov alebo rodičov, ktorých uvádzam v bodoch vyššie.

V tomto posledná novela trochu zmiernila prísné kritériá, kedy pôvodne mohli do súkromných zariadení dávať deti naozaj iba rodičia, ktorí boli ekonomicky aktívni.

Pod pojmom rodič rozumieme i osobu, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu /napríklad adoptované detičky)

Dokedy môže Vaše dieťa chodiť do tohto zariadenia?

Podľa jasličkového zákona, v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa môže byť dieťa IBA do do 31. augusta, ktorý nasleduje bezprostredne po tom ako dovŕši tri roky veku.

Obmedzený počet detí v jednej miestnosti

V tomto druhu zariadenia je možné, aby bolo  najviac 12 detí v jednej dennej miestnosti (herňa a spálňa, aj ak sú oddelené), tento počet možno zvýšiť najviac o tri deti, ak tam nie sú deti mladšie ako jeden rok.

Ďalšie povinnosti prevádzkovateľov (majiteľov) jaslí

Okrem vyššie uvedeného, sa jasličkovým zákonom zaviedli ešte ďalšie povinnosti: bezbariérovosť priestorov a kvalifikačné predpoklady personálu. Predovšetkým bezbariérovosť, stavebné úpravy, náklady a administratíva s tým spojená boli dôvodom, pre ktorý sa mnohé súkromné zariadenia rozhodli nepokračovať vo svojej činnosti.

Jasličkový zákon bol napadnutý na Ústavnom súde

Niektoré ustanovenia jasličkového zákona boli napadnuté kvôli nesúladu s Ústavou SR na Ústavnom súde SR, avšak ešte v apríli minulého roka. Rozhodnutie v tejto veci ešte nie je. Samotné podanie na Ústavný súd si môžete prečítať na tomto linku.

Záver

Úprimne, bude zaujímavé sledovať ako sa celá situácia s povinnou registráciou zariadení, ktoré poskytujú starostlivosť pre deti do troch rokov, vyvinie. Vyzerá to tak, že mnohé registráciu nezvládli alebo nestihnú a nebudú môcť po 1.júli fungovať. Nevýhodou „štátnych“ materských škôl je, že naozaj málokedy majú kapacity na prijatie detí, ktoré majú dva roky. Prijímajú ich iba výnimočne. Kam však majú dať tieto detičky rodičia, ktorí si potrebujú vrátiť do práce (príp. podnikanie), keď nebude dostatok takýchto zariadení pre deti.

pozn. tzv. jasličkový zákon –  zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *