Keďže pribúda počet otcov na materskej a stále viac rodičov sa ma pýta, za akých podmienok môže otec poberať materské, či môže mama popri tom poberať rodičovský príspevok, či môže otec popri poberaní materského pracovať, a ako sa to celé vybavuje….Tak som pre vás spísala tento príspevok o otcovi na materskej. 

Otcov na materskej stále pribúda, lákadlom je najmä finančné prilepšenie

Materská (rodičovská) dovolenka vs. materské

Hneď na začiatku vás chcem upozorniť na jeden podstatný rozdiel. Ide v podstate iba o terminológiu.

Materská (rodičovská) DOVOLENKA je uvoľnenie z práce, ktoré poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. V prípade muža nejde o materskú dovolenku, ale toto voľno sa označuje ako rodičovská dovolenka. Nárok na rodičovskú dovolenku má iba zamestnanec, ide o termín podľa Zákonníka práce. Takže napríklad živnostníci na rodičovskú dovolenku nenastupujú.

MATERSKÉ  – je peňažná dávka, nemocenská dávka, odvodená z nemocenského poistenia. Nárok na ňu môžu mať zamestnanci, živnostníci, dobrovoľne poistené osoby…

Kto si môže požiadať o materské?

Musí sa jednať o otca dieťaťa, takže musí byť zapísaný ako otec v rodnom liste dieťaťa. Ten sa dohodne s matkou dieťaťa, že preberá dieťa do svojej starostlivosti (pozor, neznamená to, že matka sa prestáva o dieťa starať alebo že otec musí byť celý čas s dieťaťom). O tomto prevzatí sa spíše dohoda, ktorá sa prikladá k žiadosti o materské.

Môže to byť

 • zamestnanec
 • samostatne zárobkovo činná osoba SZČO
 • dobrovoľne poistená osoba
 • osoba, ktorá je v ochrannej lehote

SZČO a dobrovoľne poistená osoba pozor, aby ste nemali dlh na poistnom voči Sociálnej poisťovni.

Nárok na materské môže mať zamestnanec, SZČO aj dobrovoľne poistený

Kedy najskôr môže otec požiadať o materské?

Otec dieťaťa môže požiadať o materské najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu!! Na rozdiel od matky, ktoré môže požiadať materské napríklad už i osem týždňov pred určeným termínom pôrodu. Dňom, kedy otec požiadá o materské, sa musí súčasne dohodnúť s matkou, že dieťa preberá do svojej starostlivosti (o tomto sa spisuje dohoda – v pobočke SOCPOIST majú na to tlačivo).

Otec dieťaťa však samozrejme môže požiadať o materské i neskôr. U matky je  smerodajný určený termín pôrodu alebo deň pôrodu, ale otec si žiada o materské dňom, kedy dieťa prevezme do starostlivosti a s matkou o tom spíšu dohodu (prikladá sa k žiadosti o materské).

Ako dlho poberá materské otec dieťaťa?

Materské sa poberá za dni. Čo to znamená? Že ak Vám Sociálna poisťovňa prizná nárok na materské a príde Vám domov o tom rozhodnutie, bude v ňom uvedená suma materského na jedeň deň.

Otec dieťaťa (podľa zákona o sociálnom poistení) má nárok poberať materské 28 týždňov, avšak maximálne do troch rokov veku dieťaťa. Dajte si preto pozor, kedy si o materské požiadate, aby  ste sa neukrátili o časť obdobia poberania materského len z toho dôvodu, že ste si o materské požiadali krátku dobu pred tromi rokmi veku dieťaťa.

Ak je otec osamelý, poberá materské 31 týždňov. Kto sa považuje za osamelého poistenca (otca), nájdete v článku na tomto linku. Je to obdobné ako pri matke.

Ak prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí, 37 týždňov.

Otec poberá materské predsalen kratšie než matka

Aké sú podmienky, ktoré musí otec dieťaťa splniť, aby mal nárok na materské?

1.prevzatie dieťaťa do starostlivosti

K žiadosti o materské sa prikladá dohoda rodičov o tom, že dieťa preberá do svojej starostlivosti otec. To ale samozrejme neznamená, že matka sa o dieťa prestáva starať. Tlačivo tejto dohody Vám dajú aj na pobočke Sociálnej poisťovne, kde si budete podávať žiadosť o materské. Dohodu samozrejme podpisujú obaja rodičia, netreba úradne osvedčený podpis.

2. ku dňu prevzatia dieťaťa do starostlivosti – ku dňu požiadania o materské, musí otcovi trvať nemocenské poistenie (byť zamestnaný, dobrovoľne poistený, povinne poistená SZČO) alebo musí byť v ochrannej lehote.

3. podmienka najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti

Ak si nie ste istý, či budete mat nárok na materské, skúste si overiť svoj nárok v Sociálnej poisťovni, predovšetkým podmienku 270 dní nemocenského poistenia. Sociálnu poisťovňu môžete kontaktovať na tel.čísle 0906 171 989, 02 / 3247 1989 alebo využite kontaktný formulár, kde zadáte otázku a obvykle do pár hodín/jedného dňa odpovedajú. Mám naozaj pozitívnu skúsenosť s týmto formulárom.

4. matka dieťaťa nesmie poberať rodičovský príspevok alebo materské

Nie je možné, aby otec dieťaťa poberal materské na staršie dieťa a matka na mladšie dieťa súbežne. Nie je možné, aby matka poberala materské na dieťa a súčasne otec materské na to isté dieťa. Nie je možné, aby otec poberal materské na mladšie dieťa a matka na staršie  dieťa.

Preto, ak matka poberá rodičovský príspevok na dieťa a otec chce požiadať o materské na toto dieťa, matka sa musí najprv odhlásiť z poberania rodičovského príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa trvalého pobytu).

POSTUP – AKO NASTUPUJE OTEC NA „MATERSKÚ“

1.Ak je otec zamestnaný, mal by zamestnávateľovi minimálne jeden mesiac vopred písomne oznámiť zamestnávateľovi  predpokladaný deň nástupu na rodičovskú dovolenku. Ak je otec SZČO, dobrovoľne poistený, nemá túto oznamovaciu povinnosť.

2. Ak matka poberá rodičovský príspevok, je potrebné ísť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a z poberania rodičovského príspevku sa odhlásiť. Ako som písala vyššie, nie je možné súčasne poberať rodičovský príspevok jedným rodičom a materské druhým. Preto tento postup.

3. Otec vyplní tlačivo žiadosti o materské. Toto tlačivo mu dajú na pobočke Sociálnej poisťovne,nedá sa bežne stiahnuť z webstránky. Pozor, otec nenavštevuje žiadneho lekára, nepotrebuje potvrdenie od lekára, nič také.

a. ak je otec zamestnanec, tlačivo žiadosti o materské dá k vyplneniu svojmu zamestnávateľovi. Následne žiadosť sám odovzdá na pobočke Sociálnej poisťovne, pod ktorú patrí zamestnávateľ alebo priamo zamestnávateľ odošle Sociálnej poisťovni žiadosť. Pozor, nie je to povinnosť zamestnávateľa, treba sa s ní na tom dohodnúť.

b. ak je otec SZČO, dobrovoľne poistená osoba alebo v ochrannej lehote, vyplní si tlačivo žiadosti o materské sám a odovzdá pobočke Sociálnej poisťovne podľa svojho bydliska.

K žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie z UPSVAR o tom, že matka nepoberá rodičovský príspevok, dohodu o tom, že prevzal dieťa do svojej starostlivosti (tlačivo tejto dohody dostane na pobočke Sociálnej poisťovne) a fotokópiu rodného listu dieťaťa. Odporúčam, aby rodičia celý tento proces absolvovali spolu, mali pri sebe občianske preukazy.

4. A už len čakáte na doručenie rozhodnutia o priznaní materského zo Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa má lehotu 60 dní, ale obvykle do 30 dní rozhodnutie príde.

Môže otec počas poberania materského vykonávať nejakú zárobkovú činnosť?

a. ak je otec zamestnanec, tak platí, že počas poberania materského, nemôže vykonávať tú prácu, z ktorej sa mu odvíja nárok na toto materské.

b. ak je otec SZČO, tak počas poberania materského môže vykonávať zárobkovú činnosť. Nie je žiadne obmedzenie. Výhodou dokonca je, že je oslobodený od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne. Pozor, ohľadom platenia preddavkov do zdravotnej poisťovne, sa pýtajte priamo v zdravotnej poisťovni.

Je možné prerušiť poberanie materského?

V podstate áno, avšak pozor, aby ste neprišli o časť materského! Ak

a. prerušíte starostlivosť o dieťa z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu, nárok na materské Vám zaniká dňom skončenia jeho starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa.

b.  prerušíte starostlivosť o dieťa z iného dôvodu, tak nárok na materské zaniká dňom skončenia Vašej  starostlivosti o dieťa a opätovne vzniká odo dňa pokračovania v starostlivosti o toto dieťa. POZOR!!! Obdobie, počas ktorého sa o dieťa „nestaráte“, sa započítava do celkového obdobia trvania nároku na materské, takže de facto prichádzate o obdobie poskytovania materského.

Príklad: Otec si požiada o materské na staršie dieťa. Je mu priznané, o mesiac na to požiada o materské matka dieťaťa na mladšie dieťa, ktoré sa má narodiť. Sociálna poisťovňa prestane vyplácať otcovi materské na staršie dieťa, pretože nie je možné poberanie materského oboma rodičmi súčasne (i keď na rôzne deti). Po skončení poberania materského matkou chce otec pokračovať v poberaní materského na staršie dieťa, ale toto už nie je možné, pretože obdobie prerušenia jeho materského sa započítava do celkového obdobia materského, na ktoré mal nárok.

PO tom ako otcovi skončí poberanie materského na dieťa

Matka dieťaťa  sa môže opätovne prihlásiť na poberanie rodičovského príspevku (ak dieťa nemá tri roky veku, prípadne ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku).

Problematika otca na materskej je ešte omnoho komplexnejšia. Ak uvažujete o otcovi na materskej, je taktiež potrebné si zvážiť z akého rozhodujúceho obdobia sa mu bude odvíjať nárok na materské, teda z akého príjmu. Tu existuje strašne veľa alternatív, odporúčam k preštudovaniu tento link (rozhodujúce obdobie).

A čo mama počas toho ako otec poberá materské?

a.Ak je mama zamestnanec (trvá jej pracovný pomer), NEMUSÍ sa vrátiť do práce (ukončovať rodičovskú dovolenku v zamestnaní), keď otec začne poberať materské. Môže pokojne zostať doma.

b. Mama sa samozrejme môže vrátiť späť do práce (ukončiť rodičovskú dovolenku), prípadne pokračovať v podnikaní.

c.Mama nesmie poberať rodičovský príspevok počas obdobia, kedy otec poberá materské.

d. Mama sa môže ísť evidovať na úrade práce a následne si požiadať v Sociálnej poisťovni o dávku v nezamestnanosti. Na úrade práce sa môžete samozrejme evidovať, ak nie ste zamestnaná, SZČO atď. Takže ak ste napríklad na rodičovskej dovolenke ako zamestnanec, museli by ste najprv skončiť pracovný pomer.

Bližšie informácie o evidencii na úrade práce nájdete na tomto linku. 

e.Matka, ktorá zostáva doma s dieťaťom (nevracia sa do práce alebo nezačína podnikať) by mala taktiež navštíviť zdravotnú poisťovňu a nahlásiť zmenu svojho statusu. Keďže sa odhlásila z rodičovského príspevku už nebude poistenec štátu z titulu poberania rodičovského príspevku, ale bude poistenec štátu ako osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov veku.

                         AK máte ďalšie otázky alebo sa chcete poradiť, neváhajte ma kontaktovať

                                                                            CHCEM SA PORADIŤ!  

1 Comment on OTEC na „materskej“ – podmienky, dĺžka poberania materského …

 1. Prajem dobry den

  Chcem sa opytat.
  Planujem (otec) ist na matersku dovolenku ako vypomoc pre manzelu teraz tehotnu. Termin mame v januari.
  Je mozne aby otec isiel na matersku aj kracsu dobu? napr len 4 mesiace?

  Dakujem
  S pozdravom Marek

Comments are closed.