Chodí kontrola zo Sociálnej poisťovne tehotným na PNke? Majú vychádzkové hodiny? Aké sú následky, keď Vás kontrola nezastihne doma…

Nie každé tehotenstvo je bezproblémové. Veľa žien je doma na PNKe z dôvodu rizikového tehotenstva.

Aj tehotné majú určené vychádzkové hodiny

Gynekológ konštatuje rizikové tehotenstvo a následne on sám alebo na základe jeho odporúčania ošetrujúci obvodný lekár rozhodne o práceneschopnosti ženy. Nariadi liečebný režim, obvykle je to kľud na lôžku, šetrenie sa ale i zákaz vychádzok. Ak nie sú závažné dôvody pre zotrvanie na lôžku, lekár určí tehotnej žene vychádzkové hodiny. Obvykle sú v časoch 10.00- 12.00 a poobede od 14.00 do 16.00. Samozrejme, závisí to od určenia lekárom.

Mimo týchto hodín sa tehotná žena musí zdržiavať na adrese, ktorú uviedla v Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti.

#TIP PRE VÁS:Obvykle sú určené vychádzkové hodiny pre tehotné tak ako je uvedené vyššie, avšak je možné mať vychádzkové hodiny i v iných časoch, závisí od lekára, ktorý Vás vypisuje na PNku. Dokonca som sa dozvedela, že niektoré tehotné ženy na PNke nemali určené vychádzkové hodiny – info len z počutia.

Byť počas PNky obmedzená vychádzkovými hodinami…nie je to jednoduché…

Kontrola zo strany Sociálnej poisťovne

Ak poberáte nemocenské počas PNky, môže vás prísť skontrolovať zamestnanec Sociálnej poisťovne, či sa nachádzate na určenej adrese a dodržiavate liečebný režim. Nie ste povinná ho samozrejme pozvať domov, avšak ste povinná otvoriť dvere, mať označený zvonček, aby vám mohli zazvoniť, prípadne zavolať na mobilný telefón.

Súčasne ak vás nájdu doma, potvrdzujete im na tlačive Pnky svojim podpisom to, že ste sa nachádzali doma počas kontroly.

Mnohé tehotné ženy sa domnievajú, že tehotné Sociálna poisťovňa nekontroluje. NIE JE TO PRAVDA. Kontrolujú sa i tehotné ženy na PNke, ktoré poberajú nemocenské. Niektoré ženy mali to šťastie, že ich SOCPOIST nekontrolovala počas PNky, niektoré boli skontrolované i viackrát. Mám pocit, že závisí i od regiónu, pretože niektorým tvrdili, že tehotné nekontrolujú, avšak reálne kontroly u tehotných svedčia o opaku.

#TIP pre VÁS: Kto si chce prečítať ešte bližšie informácie o správaní sa počas pracovnej neschopnosti, povinnostiach poberateľa nemocenského a kontrolách, na tomto linku.

Nenašli ma doma, dostanem pokutu?

Ak vás kontrolór Sociálnej poisťovne nezastihne na určenej adrese a nemáte práve vychádzkové hodiny, budete musieť svoju neprítomnosť Sociálnej poisťovni vysvetliť.

Zanechajú vám oznámenie a udajú lehotu pre podanie vysvetlenia. Ak vysvetlenie nie je dostatočné, tak SOCPOIST môže rozhodnúť, že nemáte nárok na výplatu nemocenského (PNky)  odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom.

Chcem zmeniť miesto pobytu počas PNky? Ako na to?

Budúce mamičky, ktoré majú rizikové tehotenstvo a z tohto dôvodu sú doma a poberajú nemocenské zo Sociálnej poisťovne, majú obvykle povolené vychádzkové hodiny. V tlačive Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti uviedli miesto, kde sa budú počas PN zdržiavať. Niekedy však chcú zmeniť miesto pobytu. Ako na to?

⇒je potrebný súhlas Vášho ošetrujúceho lekára (kto Vám vypísal PNku – gynekológ alebo všeobecný lekár)

⇒miesto pobytu je možné zmeniť iba zo závažných dôvodov

⇒musíte svojho ošetrujúceho lekára vopred požiadať o povolenie zmeny miesta pobytu

⇒ak lekár zmenu miesta pobytu povolí, zaznačí ju do zdravotnej dokumentácie a Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti (vždy je tam uvedená iba jedna adresa, na ktorej sa tehotná zdržuje)

⇒ste povinná následne SAMA oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne novú adresu, na ktorej sa budete zdržiavať

Kontrola od zamestnávateľa

Skontrolovať Vás môže prísť i zamestnávateľ, ak ste zamestnankyňa. Nie ste povinná ho vpustiť dovnútra do svojho domu /bytu.

Milí rodičia, píšem pre Vás infobooky. Praktické – stručné – jasné, týkajúce sa situácií, v ktorých sa často nachádzate. Niektoré sú doplnené i vysvetľujúcim videom. Pozrite si ich bližšie na tomto linku.