Čo znamená povinná škôlka pre päťročné deti? Čo sa navrhuje v novele školského zákona, ktorá je momentálne v parlamente? Spracovala som pre Vás stručne v niekoľkých bodoch, o čo ide, aby ste mali predstavu. Článok budem priebežne aktualizovať podľa zmien v parlamente, ktoré budú prijaté.

Povinná škôlka pre päťročné deti

Zavádza sa povinná školská dochádzka v materskej škole pre deti od 5.roku veku (doteraz škôlka nie je povinná, škola áno), ktorá bude trvať jeden rok.

Všetky deti, ktoré dovŕšia alebo dovŕšili päť rokov najneskôr do 31. augusta kalendárneho roku je rodič povinný zapísať do škôlky. Dieťa by teda malo začať plniť povinnú školskú dochádzku v materskej škole od školského roku, ktorý nasleduje po dni, keď dovŕšilo piaty rok veku.

Takže dĺžka povinnej školskej dochádzky sa zmení zo súčasných 10 rokov na 11 rokov.

Odklad do školy – dodatočný odklad sa rušia

V súčasnosti ak dieťa nie je na školu pripravené, podáva rodič riaditeľovi základnej školy žiadosť o odklad. Ten sa po novom má zrušiť.

Ak sa po nástupe dieťaťa do školy zistí, že dieťa nie je na školu pripravené, podávať sa žiadosť o dodatočný odklad a dieťa sa vracia do škôlky. Aj táto možnosť sa bude rušiť.

V prípade, že po jednom roku povinného predprimárneho vzdelávania v škôlke dieťa nebude spôsobilé pre nástup do školy, bude na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy OPAKOVAŤ predprimárne vzdelávanie v materskej škole.

Ruší sa nultý a prípravný ročník základnej školy

V súčasnosti existujú tzv.

  • nultý ročník pre deti, ktoré majú 6 rokov a pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • prípravný ročníkpre deti, ktoré majú 6 rokov a nie sú zrelé pre nástup do prvého ročníka základnej školy (ide často o deti s logopedickými problémami)

V navrhovanej novele sa nultý aj prípravný ročník rušia. Ak dieťa po dovŕšení šiestich rokov nebude mať školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o opakovaní povinného predprimárneho vzdelávanie v škôlke. Podkladom tohto rozhodnutia bude písomne súhlasné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva prevencie A písomného súhlasného vyjadrenie pediatra.

Spádová škôlka a povinný zápis do škôlky

Rodič bude povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v materskej škole a neskôr aj na pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Tak ako sú v súčasnosti spádové základné školy, budú fungovať i spádové materské školy podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič môže pre dieťa zvoliť aj inú škôlku než spádovú, ale v spádovej má garantované povinné prijatie, ak sa pre ňu rozhodne.

Riaditeľ škôlky bude musieť povinne uprednostniť pri prijatí deti, pre ktoré je škôlka spádová.

Stanovuje sa povinnosť prijímať všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné PREDNOSTNE.

Ak budú rodičia chcieť zapísať do škôlky dieťa mladšie ako 5 rokov, toto dieťa môže byť prijaté iba ak bude voľné miesto po prijatí detí, ktoré si plnia povinnú predškolskú dochádzku.

Žiadosti do škôlky o prijatie budú musieť byť písomné, budú sa predkladať od 1.mája do 31.mája. Súčasťou žiadosti je údajov o povinnom očkovaní.Milí rodičia, pripravila som pre Vás EBOOK, ktorý si môžete zdarma stiahnuť, KLIK SEM.

Bližšie informácie a samotný návrh novely školského zákona si môžete prečítať na tomto linku.

V súčasnosti bol návrh zákona posunutý do druhého čítania. Sú plánované mnohé zmeny a pravdepodobne sa jeho prijatia a účinnosť posunie až na r.2021.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV