Vláda schválila návrh novely zákona, ktorý plánuje zaviesť povinnosť pre deti v škôlkach byť očkované. Ako presne znie tento návrh a ktorých detí sa bude týkať?

Čo presne sa navrhuje?

Navrhovanou novelou zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa navrhujem, aby

V predškolskom zariadení mohlo byť umiestnené len dieťa, ktoré

a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

b) sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu alebo prekonalo ochorenie, pred ktorým má toto očkovanie chrániť alebo má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok; to sa nevzťahuje na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu,

c) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

d) nemá nariadené karanténne opatrenie.„Do predškolského zariadenia môže byť prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu 6 veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od zmluvného lekára dieťaťa, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu“.(cit.)

Budete potrebovať dve potvrdenia

1.Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt dieťaťa v kolektíve vydá zástupcovi dieťaťa pediater dieťaťa.

Zástupca dieťaťabude musieť predložiť toto potvrdenie pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia

2. Potvrdenie o očkovaní alebo o trvalej kontraindikácii alebo o prekonaní ochorenia alebo o laboratórnom dôkaze pozitivity protilátok dieťaťa vydá zástupcovi dieťaťa taktiež pediater dieťaťa.

Toto potvrdenie zákonný zástupca predloží zodpovednej osobe predškolského zariadenia.

Vzor tohto potvrdenia vyzerá nasledovne:

Bude sa viesť zoznam osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení

Prevádzkovateľia zariadení pre deti a mládež budú musieť viesť zoznam osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení.

Súčasne sa zavádza povinnosť uvedený zoznam bezodkladne predložiť na požiadanie zamestnancovi príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonávajúcemu epidemiologické vyšetrovanie. Navrhovanou právnou úpravou je snaha dosiahnuť rýchle prijímanie potrebných protiepidemických opatrení pri zavlečení prenosného ochorenia z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Návrh, ktorý ste si prečítali vyššie bol schválený na rokovaní vlády 21.8.2019 a bude smerovať do parlamentu. O ďalších zmenách, prijatí/neprijatí sa dozviete v tomto článku, ktorý budem aktualizovať prípadne:

Odkedy to má platiť?

Vyššie uvedené zmeny by mali platiť od 1.1.2020 (navrhovaná účinnosť novely zákona), zatiaľ.

Dieťa, ktoré bolo prijaté do predškolského zariadenia pred nadobudnutím účinnosti 1.1.2020, nie je povinné predkladať dodatočne potvrdenie o povinnom očkovaní, ktoré spomínam vyššie.

SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA aj NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.