Aktualizované: Narodilo sa Vám dieťatko? Je potrebné ešte stále posielať fotokópiu rodného listu Sociálnej poisťovni? NIE, od 1.septembra 2018 nastala ZMENA. Čítaj článok nižšie!

22.9. v Bratislave

 

Do 1.9.2018 bolo potrebné po narodení dieťaťa zaslať Sociálnej poisťovni fotokópiu rodného listu dieťaťa, ak ste poberali materské. Teraz to už potrebné NIE JE.

Výnimku tvoria prípady, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území Slovenskej republiky.

V prípade rodných listov vydaných na území iného členského štátu EÚ, štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie postačuje predloženie neoverenej kópie rodného listu dieťaťa, bez zabezpečenia prekladu do slovenského jazyka. Rovnako to platí i v prípade tzv. „zmluvných štátov“ (napr. Ukrajina, Srbsko). V prípade ostatných štátov sa vyžaduje overenie pravosti rodného listu a súčasne doloženie jeho úradného prekladu. Doklady doručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.(zdroj: socpoist)

Otázka: Akceptuje Sociálna poisťovňa rodný list dieťaťa vystavený v inom členskom štáte Európskej únie?

Odpoveď: Doklad o  narodení dieťaťa vystavený v  inom štáte Európskej únie Sociálna poisťovňa akceptuje.
Akceptuje ho aj v  inom ako slovenskom jazyku, pričom nemusí byť úradne preložený ani úradne overený. Musí však obsahovať meno, priezvisko, rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa.(zdroj http://www.socpoist.sk)