Kto si môže požiadať o príspevok pre prváčikov na začiatku školského roka? Kde nájsť potrebné informácie? V akej výške sa tieto príspevky pohybujú?

Niektoré samosprávy poskytujú rodičom prváčikov príspevok

Kto má nárok na príspevok na začiatku školského roka?

Začiatok školského roka pre rodičov školákov znamená zvýšené finančné náklady. Je potrebné dieťaťu kúpiť pomôcky na písanie, školskú tašku,peračník, zošity, električenku a mnoho ďalšieho.

Niektoré samosprávy (obce, mestské časti) poskytujú rodičom prváčikov príspevok na začiatku školského roka práve z vyššie uvedených dôvodov.

Obce majú spravidla svoje vlastné predpisy alebo tzv. Zásady pre poskytovanie príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (názov môže byť rôzny). V týchto dokumentoch nájdete potrebné informácie.


Príspevok je jednorazová dávka (dobrovoľný príspevok), ktorou obec prispieva na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku


Podmienky sa môžu u jednotlivých obcí samozrejme líšiť, ale vo všeobecnosti platí, že:

 • dieťa alebo matka/otec musia mať trvalý pobyt v danej obci
 • ide o dieťa, ktoré nastupuje začiatkom školského roka do základnej školy, ktorej je daná obec zriaďovateľom
 • príspevok sa poskytuje na každé jedno dieťa (ak máte dvojičky, na každé dieťa)
 • vždy je určený časový úsek, v rámci ktorého si môžete o príspevok požiadať (napríklad od – do alebo napríklad do troch mesiacov od začiatku povinnej školskej dochádzky atď.)
 • je potrebné si podať žiadosť (spôsob podania žiadosti sa môže líšiť, obce majú obvykle vytvorené svoje tlačivo na tento príspevok)

Zistite si vo svojej obci, meste, mestskej časti, aké sú podmienky pre tento príspevok práve u Vás.

O príspevok je potrebné si požiadať

Tento článok som napísala predovšetkým z toho dôvodu, aby som rodičov upozornila, že takýto typ príspevku vôbec existuje. Niektoré obce (mestské časti), ktoré tento príspevok poskytujú samé iniciatívne pošlú rodičom o tomto príspevku informáciu s tým:

 • ako je potrebné si o tento príspevok požiadať
 • aké doklady je potrebné predložiť
 • dokedy je možné o tento príspevok požiadať

Pozor, obce (mestské časti) nemajú povinnosť Vás samé iniciatívne informovať o tomto príspevku.

Niektoré obce prispejú rodičom pár desiatkam eur.

Kde nájsť informácie o tomto príspevku?

Informujte na svojom obecnom (miestnom, mestskom) úrade, či Vaša obec takýto príspevok poskytuje a čo musíte urobiť pre jeho získanie.

Prípadne dané informácie nájdete často i na webstránke obce.

V akej výške sa pohybuje príspevok pre prváčikov na začiatku školského roka?

Samozrejme, keďže je len na samotnej obci, či príspevok rodičom poskytuje, závisí i od nej výška samotného príspevku.

Obvykle ide o niekoľko desiatok eur.

Môj krátky prieskum (príspevky v r. 2018):

BA – Nové mesto: 35 eur

BA – Staré mesto: 50 eur

BA- Ružinov: 40 eur

Obvykle má tento príspevok na starosti oddelenie školstva alebo oddelenie sociálnych vecí (služieb).

Bude príspevok 100 eur pre všetkých prvákov od školského roka 2019/2020?

Ako uvádza Ministerstvo práce (MPSVR SR) na svojej webstránke, v pláne je zavedenie príspevku pre všetkých prvákov na celom území SR vo výške 100 eur.

Momentálne je v legislatívnom procese (v parlamente) návrh novely zákona o prídavku na dieťa, v ktorom sa navrhuje nasledovné:

 1. príspevok pre dieťa, ktoré nastupuje do prvého ročníka základnej školy
 2. výška príspevku bude 100 eur (o túto sumu sa v podstate zvýši suma vyplateného prídavku na dieťa za mesiac september)
 3. pôjde iba o jednorazový príspevok, iba jedenkrát dostanete sumu 100 eur.
 4. nebude potrebné podávať osobitnú žiadosť. Základné školy postúpia informáciu o prváčikoch do centrálneho registra žiakov. Následne ÚPSVAR si tieto informácie zaznamenajú a podľa toho vyplatia príspevok. Pre rodiča tak nebude tento príspevok predstavovať osobitnú administratívnu záťaž.
 5. Príspevok by mal byť rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa vyplatený spolu s prídavkom v mesiaci október.
 6. Novela by mala byť účinná od 1.augusta 2019, to znamená, že tento príspevok by mali dostať už prváčikovia, ktorí budú nastupovať už tento september do základnej školy.Cieľom predmetného návrhu zákona je dosiahnuť to, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremení rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

Priebežne budem sledovať legislatívny proces a v tomto článku nájdete vždy aktuálne informácie, predovšetkým to, či tento príspevok BUDE alebo NEBUDE.

Sledujte Právne pre rodiča aj na facebooku (Právne pre rodiča) a instagrame (@pravne_pre_rodica.sk). Pravidelne tam pridávam zaujímavé posty, informácie pre rodičov.