Parlament opätovne schválil (napriek prezidentovmu vetu) novelu, ktorou sa od 1.1.2019 zavádza príspevok zamestnávateľa na rekreáciu do praxe. Kto si o tento príspevok môže požiadať a kto na neho nárok nemá? Čo všetko môžete na základe neho mať preplatené od zamestnávateľa?

Rekreačné poukazy sa vzťahujú iba na dovolenku na Slovensku

Za akých podmienok Vám zamestnávateľ prispeje na rekreáciu?

 • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.
 • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky.
 • Príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov.
 • Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
 • Na tento príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, ZVJS, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme.
 • Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa.
 • To, či spĺňate podmienky pre príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU ĎNU začatia rekreácie (napríklad dĺžka pracovného pomeru u zamestnávateľa).
 • Dohodári nárok na tento príspevok bohužiaľ nemajú.

Akou sumou Vám zamestnávateľ prispeje

Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu sumu vo výške 55 percent oprávnených výdavkov. Avšak táto suma je ohraničená maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok.

To znamená, že v prípade ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500,- eur a viac ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275,- eur ročne (z dôvodovej správy)

Čo všetko spadá pod „rekreáciu“? Na čo všetko Vám môže zamestnávateľ prispieť?

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

Môže to byť i letný tábor pre dieťa

Našťastie pri príprave koncepcie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu mysleli i na deti a letné tábory. Takže zamestnávateľ prispeje nielen na ubytovania, ktoré spomínam vyššie ale i na

 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (pozn.)
Na rekreáciu prispeje zamestnávateľ i iným členom rodiny

Nemusí ísť iba o rekreáciu zamestnanca…

Zamestnávateľ môže  zamestnancovi môže prispieť aj na rekreáciu

 • manžela,
 • vlastného dieťaťa zamestnanca,
 • dieťaťa, ktoré je zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa, ktoré je  zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii.

Dostanete rekreačný poukaz alebo výdavky zamestnávateľovi preukážete

Zamestnávateľ Vám ako zamestnancovi

 • môže dať rekreačný poukaz alebo
 • najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie zamestnávateľovi predložíte účtovné doklady z rekreácie a on Vám príspevok na rekreáciu poskytne tak (v najbližšom výplatnom termíne, prípadne podľa dohody).

Záverom, novela pamätá i na prípad, ak by chcel zamestnávateľ zamestnanca, ktorý si požiada o príspevok na rekreáciu nejakým spôsobom znevýhodňovať oproti tým zamestnancom, ktorí si o neho nepožiadajú. Toto mu vyslovene zakazuje.


Milí rodičia, na tejto webstránke nájdete  v ponuke i tieto EBOOKY nabité informáciami pre Vás, v rôznych životných situáciach. Písané zrozumiteľne a prakticky.

 


pozn. za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieta žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.