Od 1.1.2019 sa zavádza príspevok zamestnávateľa na rekreáciu do praxe. Kto si o tento príspevok môže požiadať a kto na neho nárok nemá? Čo všetko môžete na základe neho mať preplatené od zamestnávateľa?Majú na neho nárok aj mamičky na materskej?

Rekreačné poukazy sa vzťahujú iba na dovolenku na Slovensku

Za akých podmienok Vám zamestnávateľ prispeje na rekreáciu?

 • Povinnosť má iba zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov. Ten, ktorý má menej zamestnancov môže ale nemusí poskytnúť príspevok na rekreáciu, za rovnakých podmienok.
 • O príspevok na rekreáciu musíte ako zamestnanec požiadať zamestnávateľa, nebude ho dávať automaticky.
 • Príspevok dostane iba zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite 24 mesiacov.
 • Ak má zamestnanec dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, maximálna suma príspevku sa pomerne zníži.
 • Na tento príspevok majú nárok nielen zamestnanci, ale aj hasiči, policajti, vojaci, ZVJS, osoby v štátnej službe alebo spadajúce pod zákon o výkone prác vo verejnom záujme.
 • Za kalendárny rok môže zamestnanec požiadať o príspevok iba jedného zamestnávateľa.
 • To, či spĺňate podmienky pre príspevok na rekreáciu sa posudzuje KU ĎNU začatia rekreácie (napríklad dĺžka pracovného pomeru u zamestnávateľa).
 • Dohodári nárok na tento príspevok  nemajú.

Akou sumou Vám zamestnávateľ prispeje

Zamestnávateľ zamestnancovi prispeje na rekreáciu sumu vo výške 55 percent oprávnených výdavkov. Avšak táto suma je ohraničená maximálne sumou 275 eur za kaledárny rok.

To znamená, že v prípade ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu 500 eur a viac ročne, zamestnávateľ zamestnancovi na túto rekreáciu prispeje maximálnou sumou 275 eur ročne (z dôvodovej správy k zákonu).

Čo všetko spadá pod „rekreáciu“? Na čo všetko Vám môže zamestnávateľ prispieť?

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území SR
 • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR
 • ubytovanie najmenej na dve prenocovania na území SR, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,

Môže to byť i letný tábor pre dieťa

Našťastie pri príprave koncepcie príspevku zamestnávateľa na rekreáciu mysleli i na deti a letné tábory. Takže zamestnávateľ prispeje nielen na ubytovania, ktoré spomínam vyššie ale i na

 • organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom (pozn.)

Takže, ak chcete využiť ako zamestnanec príspevok na rekreáciu od Vášho zamestnávateľa na tábor pre dieťa, skontrolujte si nasledovné:

 1. musí ísť o Vaše dieťa alebo dieťa Vám  zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené  do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa s Vami žijúce v spoločnej domácnosti (napríklad partnerkine dieťa s Vami v domácnosti).
 2. musí ísť o organizovanú viacdennú aktivitu alebo zotavovacie podujatie (cit. Zákonník práce)
 3. dieťa musí navštevovať základnú školu alebo byť v prvých štyroch ročníkoch osemročného gymnázia
 4. „tábor“, „sústredenie“ musia byť na Slovensku
 5. musia sa konať počas školských prázdnin. Nemusí ísť pritom iba o letné prázdniny.
 6. na účtovnom doklade, ktorý budete predkladať zamestnávateľovi by malo byť uvedené meno dieťaťa, ktoré sa zúčastnilo tábora, sústredenia atď…
Na rekreáciu prispeje zamestnávateľ i iným členom rodiny

Nemusí ísť iba o rekreáciu zamestnanca…

Zamestnávateľ môže  zamestnancovi môže prispieť aj na rekreáciu

 • manžela,
 • vlastného dieťaťa zamestnanca,
 • dieťaťa, ktoré je zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťaťa, ktoré je  zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení
 • a inú osobu žijúcu so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ktorí sa so zamestnancom zúčastňujú na rekreácii, napríklad partneri žijúci v spoločnej domácnosti (o tom predkladáte písomné čestné prehlásenie).

Dostanete rekreačný poukaz alebo výdavky zamestnávateľovi preukážete

Zamestnávateľ Vám ako zamestnancovi

 • môže dať rekreačný poukaz alebo
 • najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie zamestnávateľovi predložíte účtovné doklady z rekreácie a on Vám príspevok na rekreáciu poskytne tak (v najbližšom výplatnom termíne, prípadne podľa dohody). Pozor, aby bolo na tom účtovnom doklade Vaše označenie (zákon to vyžaduje).

O spôsobe poskytnutia príspevku na rekreáciu rozhoduje zamestnávateľ!! 

Novela Zákonníka práce pamätá i na prípad, ak by chcel zamestnávateľ zamestnanca, ktorý si požiada o príspevok na rekreáciu nejakým spôsobom znevýhodňovať oproti tým zamestnancom, ktorí si o neho nepožiadajú. Toto mu vyslovene zakazuje.

Pripravila som pre Vás EBOOK, ktorý si môžete zdarma stiahnuť, KLIK SEM.

Mamičky na materskej – majú nárok na rekreačný poukaz?

Mnohé mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke sa pýtajú, či majú aj ony nárok na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Predsalen sú troška osobitná kategória. Zákonník práce však žiadnym spôsobom nevylúčil rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke z nároku na tento príspevok. Ak Vám teda trvá pracovný pomer ku dňu začatia rekreácie u daného zamestnávateľa 24 mesiacov, máte nárok na príspevok na rekreáciu aj Vy mamičky. Určite si pozrite aj ostatné podmienky – počet zamestnancov, ktorý musí mať zamestnávateľ a ako si uplatniť nárok na príspevok.


SLEDUJTE PRÁVNE PRE RODIČA I NA FACEBOOKU A INSTAGRAME (@PRAVNE_PRE_RODICA.SK). A DOZVIETE SA UŽITOČNÉ, PRAKTICKÉ A AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE RODIČOV.